Ogłaszanie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jako jeden ze sposobów na całkowite pozbycie się długów

Wiele krajów europejskich w swoich ustawodawstwach posiada możliwość ogłoszenia upadłość konsumenckiej. Takie pojęcie funkcjonuje w prawie polskim, zaś w brytyjskim mowa jest o bankructwie osobistym.

Mowa tu o procedurze oddłużenia osoby fizycznej.

Upadłość konsumencka w polskim prawie pojawiła się w roku 2009. Miała być nadzieją dla setek tysięcy osób które posiadają przeterminowane zadłużenie bez możliwości spłaty.Niestety ustawa ta była bublem prawnym z powodu wymagań które były stawiane dłużnikom: m.in brak winy w powstaniu zadłużenia (utrata pracy, choroba i inne okoliczności losowe) Następną przeszkodą był brak majątku dłużnika. Jeżeli dłużnik nie posiadał majątku który mógłby wejść do masy upadłościowej na pokrycie kosztów procesowych wniosek został oddalany. Warto dodać że przez 5 lat obowiązywania ustawy skuteczną upadłość konsumencką udało się przeprowadzić tyko dla kilkudziesięciu osób.

W roku 2015 weszły nowe zapisy do ustawy o upadłości konsumenckiej. Niestety widać w dalszym ciągu silne piętno lobby wierzycieli i nie zniknął zapis prawny mówiący o tym iż dłużnik który wpadł w długi poprzez swoje rażące niedbalstwo (np. kredyty konsolidacyjne) nie może skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Warto dodać że okres restrykcji prawnych w Polsce przy skutecznej upadłości wynosi 5 lat, gdy w Anglii razem z okresem poprzedzającym upadłość jest to niecałe 2 lata upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

Co w takim wypadku możemy zaproponować?
Ogłoszenie bankructwa osobistego korzystając z regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz przepisów brytyjskich oznacza natychmiastowe umorzenie postępowania komorniczego oraz uniemożliwia wierzycielom z Polski dochodzenia swoich zobowiązań.
Na terenie Wielkiej Brytanii może upaść każdy pracujący na etacie, prowadzący działalność gospodarczą (Self Employed) oraz wspólnik spółki cywilnej (Partnership).
W momencie składania wniosku oraz w okresie dwunastu miesięcy dłużnik nie może zasiadać w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company)

Upadłość obejmuje wszystkie długi prócz:
- Alimentów
- Grzywien sądowych
- Zadłużenia powstałego w wyniku przestępstwa
- Pożyczek studenckich

Upadłość konsumencka niesie jednak ze sobą konsekwencje prawne które:
- Cenne ruchomości oraz nieruchomości mogą zostać sprzedane przez syndyka a pieniądze przeznaczone na spłatę wierzycieli.
- Konieczność powiadamiania kredytodawcy w przypadku starania się o kredyt w kwocie wyższej niż 500 funtów.
- Informacja w BIK o ogłoszeniu upadłości będzie widoczna przez okres 6 lat co może powodować problemy przy podpisywaniu umów np. z operatorami telekomunikacyjnymi. Taką - informację będą zawierały także brytyjskich rejestrach, a ogłoszenie o upadłości zostanie opublikowane w prasie brytyjskiej.
- Zakaz wykonywania zawodów w branży finansowej oraz prawniczej.

Jeżeli zachowanie dłużnika przez okres 12-nasto miesięczny okres restrykcji nie było naganne to wszelkie długi zostały umorzone, a nakazy zapłaty tracą moc odbierając prawo wierzycielom do dochodzenia roszczeń.

Aby ogłosić upadłość konsumencką zobowiązania muszą być większe niż 15 tysięcy funtów (Ponad 80 000 zł)

Podstawa prawna transgranicznej upadłości konsumenckiej

1. Przepisy prawa upadłościowego w Anglii i Walii znajdują się w ustawie Insolvency Act z 1986 roku i rozporządzeniu Insolvency Rules z 1986 roku.
2. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 425/10).

Art. 3 Rozporządzenia Rady Europy (EW) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, mówi że sądy Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika (COMI), są właściwe dla wszczęcia postępowania upadłościowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia, dla postępowania upadłościowego i jego skutków właściwe jest prawo Państwa Członkowskiego, w którym zostało wszczęte postępowanie, określonego dalej jako „Państwo wszczęcia postępowania”, natomiast na podstawie art. 4 ust. 2 pkt F rozporządzenia prawo Państwa wszczęcia postępowania określa przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego, sposób jego prowadzenia i ukończenia.

Uznanie upadłości transgranicznej upadłości konsumenckiej w Polsce wymusza Rozporządzenie Rady Europy nr 1346/2000. Wypowiedział się również w tej sprawie Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 425/10).

Gdzie należy wykonać oddłużanie

COMI to miejsce, gdzie dłużnik posiada centrum swoich interesów życiowych. Oznacza to że w stały sposób jest powiązany z osobami trzecimi (instytucjami, bankami, gdzie pobiera zasiłki itp). Mówiąc konkretniej jest to miejsce, gdzie dłużnik pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli dłużnik nie pracuje ani nie prowadzi działalności gospodarczej to ma tu zastosowanie fakt, że COMI może być uznane jako miejsce, gdzie dłużnik mieszka na stałe.

Jeżeli dłużnik mieszka w jednym kraju ale prowadzi działalność zarobkową (w szerokim tego słowa znaczeniu) w innym kraju, to COMI znajduje się w kraju prowadzenia działalności (nie zamieszkania).

Jeżeli dłużnik pracuje w jednym kraju (ale nie prowadzi w nim działalności gospodarczej) na zasadzie umowy o pracę, to COMI znajduje się w kraju, gdzie dłużnik w sposób stały płaci rachunki, posiada konta bankowe, odprowadza podatki itp. COMI jest określane na dzień złożenia wniosku o bankructwo i nie ma znaczenia w sensie historycznym, gdzie przebywał dłużnik przed data złożenia wniosku. W związku z tym nie ma znaczenia, gdzie znajdują się wierzyciele i gdzie powstało zadłużenie.

W Polsce bankructwo osobiste zostało wprowadzone w życie 31 marca 2009r. Nosi nazwę: Upadłość Konsumencka niestety w Polsce stała się niewypałem i niewiele wniosków przez polskie sądy zostało zaakceptowane do przeprowadzenia całego procesu. Wraz z 1 stycznia 2015 roku weszły nowe przepisy które mają ułatwić przeprowadzenie procesu upadłości, aczkolwiek w dalszym ciągu poprzez silne lobby wierzycieli może stać się ona niedostępna dla większości dłużników poprzez uznanie przez sąd iż tarapaty finansowe są spowodowane rażącym niedbalstwem (np. wzięciem kredytu konsolidacyjnego) oraz wydłużonym okresem restrykcji (ok. 5 lat).

Dlatego jeśli przygniatają Cię zobowiązania i szukasz skutecznej pomocy w oddłużeniu, zgłoś się do nas, a my za pomocą naszych narzędzi prawnych pomożemy Ci przenieść Twoje COMI do Wielkiej Brytanii, złożyć wniosek w sądzie brytyjskim o upadłość oraz świadczyć pomoc prawną przez cały okres restrykcji prawnych. Jeżeli szukają Państwo pomocy w tematach upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna to serdecznie zapraszamy do konaktu telefonicznego.