Ogłaszanie upadłości firm i spółek

Ogłoszenie upadłości firmy, bądź spółki na pozbycie się długu.

Ostatnie lata nie były dobre dla kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców którzy wpadali w ogromne kłopoty finansowe. Problem zaczyna się w momencie utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, gdyż nie da się prowadzić interesów kiedy brakuje środków na uregulowanie bieżących zobowiązań, a kontrahenci zalegają z płatnościami. Największy odsetek bankructw odnotowano w branży budowlanej i transportowej.

Oferujenmy pomoc dla byłych i obecnych przedsiębiorców, którzy wpadli w problemy finansowe i szukają pomocy w wyjściu z długów m.in. poprzez upadłość firmy. Polskie przepisy prawne nie dają możliwości szybkiego i skutecznego oddłużenia ze wszystkich długów. Dysponujemy rozwiązaniami które pozwalają na oddłużenie oraz zachowanie nawet części majątku.

Nawet jeżeli nie posiadasz majątku pomożemy Ci w skutecznym ogłoszeniu upadłości firmy na terenie Wielkiej Brytanii. Tamtejsze prawo pozwala na zgłoszenie upadłości pomimo nie posiadanego majątku. Obejmuje ono wszelkie zgłoszone zadłużenie, także te powstałe z tytułu niezapłaconych składek ZUS i podatków w ZUS i US. Proces upadłości trwa rok. Wyłączone z oddłużania są:
- Grzywny i odszkodowania nałożone przez sąd,
- Alimenty,
- Kredyty studenckie,
- Kredyty powstałe w wyniku przestępstwa.

Podstawy prawne regulujące bankructwo firmy:

Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 425/10)

Uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 24 lutego 2014 roku (Sygn. akt IC 1808/13): „Orzeczenie o upadłości wydane w Wielkiej Brytanii wywołuje bezpośredni skutek na terenie Polski bez konieczności jego uznania czy potwierdzenia orzeczeniem sądu polskiego. Należy bowiem odwołać się do postanowień zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. „w sprawie postępowania upadłościowego”, które reguluje między innymi transgraniczną skuteczność orzeczeń o upadłości. Stanowi ono bowiem, iż:

Art. 16 ust. 1.
Wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd Państwa Członkowskiego właściwy zgodnie z art. 3 podlega uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach Członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się skuteczne w Państwie wszczęcia postępowania.

Art. 17 ust. 1.
Wszczęcie postępowania określonego w art. 3 ust. 1 wywołuje w każdym innym Państwie Członkowskim, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają z prawa Państwa wszczęcia postępowania, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.
Kwestie ogłoszenia upadłości i jej skutków reguluje na obszarze Anglii i Walii Ustawa o niewypłacalności z dnia 1986 r. (Insolvency Act 1986 r.), w części IX. Przepisy te stanowią w szczególności, iż:
– wszczęcie postępowania może nastąpić na wniosek dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swych długów, zaś we wniosku należy wskazać dane wierzycieli – art. 272 (1), 272 (2a),
– postępowanie upadłościowe trwa rok od momentu jego ogłoszenia, zaś po upływie tego czasu upadły przestaje podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o upadłości (discharge) – art. 279 (1);
– w momencie zakończenia postępowania (discharge) upadły zostaje zwolniony (released) z zobowiązań zgłoszonych w toku postępowania upadłościowego (debts provable) – art. 281 (1J, 281 (6)

Skutkiem postępowania upadłościowego według regulacji angielskich jest zatem zwolnienie dłużnika z zobowiązania, po upływie okresu upadłości, niezależnie od tego czy w wyniku tego postępowania uzyskano zaspokojenie wierzyciela – o ile zobowiązania zostały zgłoszone , w toku postępowania upadłościowego.

Jaką formę działalności wybrać?

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, niewątpliwie jest o wiele prostszym i tańszym rozwiązaniem, niż ten sam biznes w formie spółki kapitałowej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak na pewnym etapie rozwoju biznesu jest to pozorna wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy. W momencie kiedy pojawia się możliwość zawarcia znaczącego kontraktu lub obroty działalności wzrastają do poziomu wielokrotnie przewyższającego wartość naszego majątku, powinniśmy zacząć myśleć o przekształceniu firmy w spółkę kapitałową.

Niestety często przedsiębiorcy zapominają o tym i nie dostrzegają potrzeby wprowadzenia zmian, czego konsekwencją w przypadku niepowodzenia biznesowego jest odpowiedzialność za długi nie tylko właściciela firmy, ale często również jego rodziny. Musimy pamiętać, że prowadząc firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jednej ze spółek osobowych, za jej zobowiązania finansowe odpowiadamy całym swoim majątkiem. W przypadku małżeństw nie mających intercyzy, odpowiedzialność za zadłużenie związane z niezapłaconymi składkami do ZUS oraz podatkami rozszerzona jest na wspólność majątkową, nawet w sytuacji gdy małżonek nie był w ogóle aktywny w takim podmiocie.

Dlatego jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym związanym z prowadzeniem firmy, możemy pomóc w zbudowaniu odpowiedniego wehikułu prawno-finansowego.Doradzimy jak zabezpieczyć osobisty majątek. Co zrobić by prowadząc przedsiębiorstwo nie odpowiadać za zobowiązania finansowe firmy. Pokażemy jak połączyć bezpieczeństwo finansowe z ograniczeniem w wysokości odprowadzanego podatku do fiskusa.

Natomiast w sytuacji kiedy problemy z zadłużeniem już pojawiły się w przedsiębiorstwie i nie radzisz sobie z zobowiązaniami finansowymi, które przewyższają zdecydowanie wartość majątku osobistego i firmy, to możemy pomóc poprzez doprowadzenie do pełnego oddłużenia ze wszystkich wierzytelności poprzez upadłość firmy i bankructwo osobiste.

Oferowana pomoc w oddłużaniu

Poza oddłużaniem właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, pomagamy również w:

– oddłużaniu Prezesów spółek kapitałowych na których przerzucona została odpowiedzialność finansowa za długi firmy. Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt takich spraw, gdzie wielkość zadłużenia niektórych klientów to kilka milionów złotych. Procedura trwa do dwóch lat, a w umowie klient otrzymuje zapis gwarancji pełnego oddłużenia ze wszystkich zobowiązań finansowych zgłoszonych do postępowania upadłościowego.

– upadłości firmy działającej w postaci spółki osobowej, gdzie każdy ze wspólników odpowiada swoich majątkiem za całość zobowiązań finansowych spółki. W takiej sytuacji najpierw analizujemy sytuację spółki, a następnie każdego ze wspólników. Ustalamy harmonogram działania, który następnie konsekwentnie realizujemy, doprowadzając do ostatecznego celu jakim jest oddłużenie każdego ze wspólników.

– pomagamy każdemu z klientów ustalić sumę ich zobowiązań finansowych oraz dane wierzycieli. Za pisemną zgodą naszych klientów, sprawdzamy ich we wszystkich działających w kraju Biurach Informacji Gospodarczej, największych Giełdach Wierzytelności, Biurze Informacji Kredytowych, Związku Banków Polskich oraz m.in. w takich instytucjach jak ZUS i Urząd Skarbowy.

– doradzamy jak działać w trakcie postępowania upadłościowego. Zapewniamy opiekę prawną w kraju i zagranicą. Pomagamy naszym klientom po zakończeniu postępowania upadłościowego, by nie narazili się oni w przyszłości na podobne problemy.

Upadłość firmy i osób fizycznych w Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.