biuro@pokonajdlugi.pl 533 118 721

Upadłość konsumencka jako jeden ze sposobów na całkowite pozbycie się długów

Wiele krajów europejskich w swoich ustawodawstwach posiada możliwość ogłoszenia upadłość konsumenckiej. Takie pojęcie funkcjonuje w prawie polskim, zaś w brytyjskim mowa jest o bankructwie osobistym.

Mowa tu o procedurze oddłużenia osoby fizycznej.

Upadłość konsumencka w polskim prawie pojawiła się w roku 2009. Miała być nadzieją dla setek tysięcy osób które posiadają przeterminowane zadłużenie bez możliwości spłaty.Niestety ustawa ta była bublem prawnym z powodu wymagań które były stawiane dłużnikom: m.in brak winy w powstaniu zadłużenia (utrata pracy, choroba i inne okoliczności losowe) Następną przeszkodą był brak majątku dłużnika. Jeżeli dłużnik nie posiadał majątku który mógłby wejść do masy upadłościowej na pokrycie kosztów procesowych wniosek został oddalany. Warto dodać że przez 5 lat obowiązywania ustawy skuteczną upadłość konsumencką udało się przeprowadzić tyko dla kilkudziesięciu osób.

W roku 2015 weszły nowe zapisy do ustawy o upadłości konsumenckiej. Niestety widać w dalszym ciągu silne piętno lobby wierzycieli i nie zniknął zapis prawny mówiący o tym iż dłużnik który wpadł w długi poprzez swoje rażące niedbalstwo (np. kredyty konsolidacyjne) nie może skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Warto dodać że okres restrykcji prawnych w Polsce przy skutecznej upadłości wynosi 5 lat, gdy w Anglii razem z okresem poprzedzającym upadłość jest to niecałe 2 lata

upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej, upadłość konsumencka w Anglii, upadłość konsumencka w UK, upadłość firmy jednoosobowej, upadłość transgraniczna

Co w takim wypadku możemy zaproponować?

Ogłoszenie bankructwa osobistego korzystając z regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz przepisów brytyjskich oznacza natychmiastowe umorzenie postępowania komorniczego oraz uniemożliwia wierzycielom z Polski dochodzenia swoich zobowiązań.

Na terenie Wielkiej Brytanii może upaść każdy pracujący na etacie, prowadzący działalność gospodarczą (Self Employed) oraz wspólnik spółki cywilnej (Partnership).

W momencie składania wniosku oraz w okresie dwunastu miesięcy dłużnik nie może zasiadać w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company)

 

Upadłość obejmuje wszystkie długi prócz

  • Alimentów
  • Grzywien sądowych
  • Zadłużenia powstałego w wyniku przestępstwa
  • Pożyczek studenckich

 

Upadłość konsumencka niesie jednak ze sobą konsekwencje prawne które

 

  • Cenne ruchomości oraz nieruchomości mogą zostać sprzedane przez syndyka a pieniądze przeznaczone na spłatę wierzycieli
  • Konieczność powiadamiania kredytodawcy w przypadku starania się o kredyt w kwocie wyższej niż 500 funtów
  • Informacja w BIK o ogłoszeniu upadłości będzie widoczna przez okres 6 lat co może powodować problemy przy podpisywaniu umów np. z operatorami telekomunikacyjnymi. Taką informację będą zawierały także brytyjskich rejestrach, a ogłoszenie o upadłości zostanie opublikowane w prasie brytyjskiej
  • Zakaz wykonywania zawodów w branży finansowej oraz prawniczej

Jeżeli zachowanie dłużnika przez okres 12-nasto miesięczny okres restrykcji nie było naganne to wszelkie długi zostały umorzone, a nakazy zapłaty tracą moc odbierając prawo wierzycielom do dochodzenia roszczeń.

Aby ogłosić upadłość konsumencką zobowiązania muszą być większe niż 15 tysięcy funtów (Ponad 80 000 zł)